BENARKAH MEMAKAI CADAR TIDAK ADA HUKUMNYA BAIK DARI ALQURAN ATAU ASSUNNAH

yofamedia.com-Apakah hukum cadar (menutup wajah) bagi wanita, wajib atau tidak?

HUKUM CADAR

Menurut Ustadz Kholid Syamhudi jazaahullahu khairan, Masih banyak kaum muslimin yang belum memahami masalah ini, dan banyak pula wanita muslimah yang mendapatkan problem karenanya, maka dalam masalah ini, para ulama berbeda pendapat tentang wajib atau tidaknya memakai cadar bagi wanita.
Dan dari pendapat ulama sebagian mengatakan wajib, yang lain menyatakan tidak wajib, namun merupakan keutamaan.

Dalil-dalil yang mewajibkan wanita bercadar yaitu :

*Pertama, firman Allah subhanahu wa ta’ala:
ﻞُﻗَﻭ ِﺕﺎَﻨِﻣْﺆُﻤْﻠِّﻟ َﻦْﻀُﻀْﻐَﻳ ْﻦِﻣ َّﻦِﻫِﺭﺎَﺼْﺑَﺃ َﻦْﻈَﻔْﺤَﻳَﻭ َّﻦُﻬَﺟﻭُﺮُﻓ
“Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangan mereka, dan memelihara kemaluan mereka.” (QS. An Nur: 31)

Allah ta’ala memerintahkan wanita mukmin untuk memelihara kemaluan mereka, hal itu juga mencakup perintah melakukan sarana-sarana untuk memelihara kemaluan.

Karena menutup wajah termasuk sarana untuk memelihara kemaluan, maka juga diperintahkan, karena sarana memiliki hukum tujuan. (Lihat Risalah Al-Hijab , hal 7, karya Syaikh Muhammad bin Shalih Al-’Utsaimin, penerbit Darul Qasim).

*Kedua, firman Allah subhanahu wa ta’ala:
َﻦﻳِﺪْﺒُﻳ َﻻَﻭ ﺎَﻣ َّﻻِﺇ َّﻦُﻬَﺘَﻨﻳِﺯ ﺎَﻬْﻨِﻣ َﺮَﻬَﻇ
“Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang (biasa) nampak dari mereka.” (QS. An Nur: 31)
Ibnu Mas’ud berkata tentang perhiasan yang (biasa) nampak dari wanita: “(yaitu) pakaian” (Riwayat Ibnu Jarir, dishahihkan oleh Syaikh Mushthafa Al Adawi, Jami’ Ahkamin Nisa’ IV/486).

Dengan demikian yang boleh nampak dari wanita hanyalah pakaian, karena memang tidak mungkin disembunyikan.

*Ketiga, firman Allah subhanahu wa ta’ala:
َﻦْﺑِﺮْﻀَﻴْﻟَﻭ ﻰَﻠَﻋ َّﻦِﻫِﺮُﻤُﺨِﺑ َّﻦِﻬِﺑﻮُﻴُﺟ
“Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dada (dan leher) mereka.” (QS. An Nur: 31)
Berdasarkan ayat ini wanita wajib menutupi dada dan lehernya, maka menutup wajah lebih wajib! Karena wajah adalah tempat kecantikan dan godaan.

Bagaimana mungkin agama yang bijaksana ini memerintahkan wanita menutupi dada dan lehernya, tetapi membolehkan membuka wajah? (Lihat Risalah Al-Hijab, hal 7-8, karya Syaikh Muhammad bin Shalih Al-’Utsaimin, penerbit Darul Qasim).

*Keempat, firman Allah subhanahu wa ta’ala:
َﻻَﻭ َﻦْﺑِﺮْﻀَﻳ َّﻦِﻬِﻠُﺟْﺭَﺄِﺑ َﻢَﻠْﻌُﻴِﻟ َﻦﻴِﻔْﺨُﻳﺎَﻣ ﻦِﻣ َّﻦِﻬِﺘَﻨﻳِﺯ
“Dan janganlah mereka memukulkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.” (QS. An Nur: 31)
Allah melarang wanita menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasannya yang dia sembunyikan, seperti gelang kaki dan sebagainya.

Hal ini karena dikhawatirkan laki-laki akan tergoda gara-gara mendengar suara gelang kakinya atau semacamnya. Maka godaan yang ditimbulkan karena memandang wajah wanita cantik, apalagi yang dirias, lebih besar dari pada sekedar mendengar suara gelang kaki wanita.

Sehingga wajah wanita lebih pantas untuk ditutup untuk menghindarkan kemaksiatan. (Lihat Risalah Al-Hijab , hal 9, karya Syaikh Muhammad bin Shalih Al ‘Utsaimin, penerbit Darul Qasim).

*Kelima, firman Allah subhanahu wa ta’ala:
ُﺪِﻋﺍَﻮَﻘْﻟﺍَﻭ َﻦِﻣ ِﺀﺂَﺴِّﻨﻟﺍ ﻲِﺗَّﻻﺍ َﻥﻮُﺟْﺮَﻳَﻻ ﺎًﺣﺎَﻜِﻧ َﺲْﻴَﻠَﻓ َّﻦِﻬْﻴَﻠَﻋ ٌﺡﺎَﻨُﺟ ﻥَﺃ َﻦْﻌَﻀَﻳ َّﻦُﻬَﺑﺎَﻴِﺛ َﺮْﻴَﻏ ٍﺕﺎَﺟِّﺮَﺒَﺘُﻣ ٍﺔَﻨﻳِﺰِﺑ َﻦْﻔِﻔْﻌَﺘْﺴَﻳ ﻥَﺃَﻭ ٌﺮْﻴَﺧ ُﻪﻠﻟﺍَﻭ َّﻦُﻬَّﻟ ٌﻢﻴِﻠَﻋ ٌﻊﻴِﻤَﺳ
“Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka.

Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. An Nur: 60).
Wanita-wanita tua dan tidak ingin kawin lagi ini diperbolehkan menanggalkan pakaian mereka. Ini bukan berarti mereka kemudian telanjang.

Tetapi yang dimaksud dengan pakaian di sini adalah pakaian yang menutupi seluruh badan, pakaian yang dipakai di atas baju (seperti mukena), yang baju wanita umumnya tidak menutupi wajah dan telapak tangan.

Ini berarti wanita-wanita muda dan berkeinginan untuk kawin harus menutupi wajah mereka.
(Lihat Risalah Al-Hijab , hal 10, karya Syaikh Muhammad bin Shalih Al ‘Utsaimin, penerbit Darul Qasim).

Abdullah bin Mas’ud dan Ibnu Abbas berkata tentang firman Allah
“Tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka.” (QS An Nur:60): “(Yaitu) jilbab” .

(Kedua riwayat ini dishahihkan oleh Syaikh Mushthafa Al-Adawi di dalam Jami’ Ahkamin Nisa IV/523)
Dari ‘Ashim Al-Ahwal, dia berkata:
“Kami menemui Hafshah binti Sirin, dan dia telah mengenakan jilbab seperti ini, yaitu dia menutupi wajah dengannya.

Maka kami mengatakan kepadanya: “Semoga Allah merahmati Anda, Allah telah berfirman,
ُﺪِﻋﺍَﻮَﻘْﻟﺍَﻭ َﻦِﻣ ِﺀﺂَﺴِّﻨﻟﺍ ﻲِﺗَّﻻﺍ َﻥﻮُﺟْﺮَﻳَﻻ ﺎًﺣﺎَﻜِﻧ َﺲْﻴَﻠَﻓ َّﻦِﻬْﻴَﻠَﻋ ٌﺡﺎَﻨُﺟ ﻥَﺃ َﻦْﻌَﻀَﻳ َﺮْﻴَﻏ َّﻦُﻬَﺑﺎَﻴِﺛ ٍﺔَﻨﻳِﺰِﺑ ٍﺕﺎَﺟِّﺮَﺒَﺘُﻣ
“Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan.”
(QS. An-Nur: 60). Yang dimaksud adalah jilbab.

Dia berkata kepada kami: “Apa firman Allah setelah itu?” Kami menjawab:
ﻥَﺃَﻭ َﻦْﻔِﻔْﻌَﺘْﺴَﻳ ٌﺮْﻴَﺧ َّﻦُﻬَّﻟ ُﻪﻠﻟﺍَﻭ ٌﻊﻴِﻤَﺳ ٌﻢﻴِﻠَﻋ
“Dan jika mereka berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”
(QS. An-Nur: 60).

Dia mengatakan, “Ini menetapkan jilbab.” (Riwayat Al-Baihaqi. Lihat
Jami’ Ahkamin Nisa IV/524).

*Keenam, firman Allah subhanahu wa ta’ala:
َﺮْﻴَﻏ ٍﺔَﻨﻳِﺰِﺑ ٍﺕﺎَﺟِّﺮَﺒَﺘُﻣ
“Dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan.”
(QS. An-Nur: 60). Ini berarti wanita muda wajib menutup wajahnya, karena kebanyakan wanita muda yang membuka wajahnya, berkehendak menampakkan perhiasan dan kecantikan, agar dilihat dan dipuji oleh laki-laki.

Wanita yang tidak berkehendak seperti itu jarang, sedang perkara yang jarang tidak dapat dijadikan sandaran hukum. (Lihat Risalah Al-Hijab , hal 11, karya Syaikh Muhammad bin Shalih Al- ‘Utsaimin, penerbit: Darul Qasim).

*Ketujuh, firman Allah subhanahu wa ta’ala:
ﺎَﻬُّﻳَﺃﺂَﻳ ُّﻲِﺒَّﻨﻟﺍ ﻞُﻗ َﻚِﺟﺍَﻭْﺯَﻷ َﻚِﺗﺎَﻨَﺑَﻭ ِﺀﺂَﺴِﻧَﻭ َﻦﻴِﻨِﻣْﺆُﻤْﻟﺍ َﻦﻴِﻧْﺪُﻳ َّﻦِﻬْﻴَﻠَﻋ ﻦِﻣ َّﻦِﻬِﺒﻴِﺑَﻼَﺟ َﻚِﻟَﺫ ﻰَﻧْﺩَﺃ ﻥَﺃ َﻦْﻓَﺮْﻌُﻳ َﻼَﻓ َﻦْﻳَﺫْﺆُﻳ َﻥﺎَﻛَﻭ ُﻪﻠﻟﺍ ﺎًﻤﻴِﺣَّﺭ ﺍًﺭﻮُﻔَﻏ
“Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mu’min: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke tubuh mereka.”

Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al Ahzab: 59)

Diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas
radhiallahu ‘anhu berkata, “Allah memerintahkan kepada istri-istri kaum mukminin, jika mereka keluar rumah karena suatu keperluan, hendaklah mereka menutupi wajah mereka dengan jilbab (pakaian semacam mukena) dari kepala mereka.

Mereka dapat menampakkan satu mata saja.” (Syaikh Mushthafa Al-Adawi menyatakan bahwa perawi riwayat ini dari Ibnu Abbas adalah Ali bin Abi Thalhah yang tidak mendengar dari ibnu Abbas.
(Lihat Jami’ Ahkamin Nisa IV/513)

Qatadah berkata tentang firman Allah ini (QS. Al Ahzab: 59), “Allah memerintahkan para wanita, jika mereka keluar (rumah) agar menutupi alis mereka, sehingga mereka mudah dikenali dan tidak diganggu.” (Riwayat Ibnu Jarir, dihasankan oleh Syaikh Mushthafa Al-Adawi di dalam Jami’ Ahkamin Nisa IV/514)

Diriwayatkan Ibnu Abbas
radhiallahu ‘anhu berkata, “Wanita itu mengulurkan jilbabnya ke wajahnya, tetapi tidak menutupinya.”
(Riwayat Abu Dawud, Syaikh Mushthafa Al-Adawi menyatakan: Hasan Shahih. Lihat
Jami’ Ahkamin Nisa IV/514)
Abu ‘Ubaidah As-Salmani dan lainnya mempraktekkan cara mengulurkan jilbab itu dengan selendangnya, yaitu menjadikannya sebagai kerudung, lalu dia menutupi hidung dan matanya sebelah kiri, dan menampakkan matanya sebelah kanan.

Lalu dia mengulurkan selendangnya dari atas (kepala) sehingga dekat ke alisnya, atau di atas alis. (Riwayat Ibnu Jarir, dishahihkan oleh Syaikh Mushthafa Al-Adawi di dalam Jami’ Ahkamin Nisa IV/513)
As-Suyuthi berkata, “Ayat hijab ini berlaku bagi seluruh wanita, di dalam ayat ini terdapat dalil kewajiban menutup kepala dan wajah bagi wanita.” (Lihat Hirasah Al-Fadhilah , hal 51, karya Syaikh Bakar bin Abu Zaid, penerbit Darul ‘Ashimah).

Perintah mengulurkan jilbab ini meliputi menutup wajah berdasarkan beberapa dalil:

1. Makna jilbab dalam bahasa Arab adalah: Pakaian yang luas yang menutupi seluruh badan.

Sehingga seorang wanita wajib memakai jilbab itu pada pakaian luarnya dari ujung kepalanya turun sampai menutupi wajahnya, segala perhiasannya dan seluruh badannya sampai menutupi kedua ujung kakinya.

2. Yang biasa nampak pada sebagian wanita jahiliah adalah wajah mereka, lalu Allah perintahkan istri-istri dan anak-anak perempuan Nabi
shallallahu ‘alaihi wa sallam serta istri-istri orang mukmin untuk mengulurkan jilbabnya ke tubuh mereka.

Kata idna’ (pada ayat tersebut َﻦﻴِﻧْﺪُﻳ -ed) yang ditambahkan huruf (ﻲَﻠَﻋ) mengandung makna mengulurkan dari atas. Maka jilbab itu diulurkan dari atas kepala menutupi wajah dan badan.

3. Menutupi wajah, baju, dan perhiasan dengan jilbab itulah yang dipahami oleh wanita-wanita sahabat.

4. Dalam firman Allah: “Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu” , merupakan dalil kewajiban hijab dan menutup wajah bagi istri-istri Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, tidak ada perselisihan dalam hal ini di antara kaum muslimin.

Sedangkan dalam ayat ini istri-istri Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam disebutkan bersama-sama dengan anak-anak perempuan beliau serta istri-istri orang mukmin. Ini berarti hukumnya mengenai seluruh wanita mukmin.

5. Dalam firman Allah: “Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu.” Menutup wajah wanita merupakan tanda wanita baik-baik, dengan demikian tidak akan diganggu.

Demikian juga jika wanita menutupi wajahnya, maka laki-laki yang rakus tidak akan berkeinginan untuk membuka anggota tubuhnya yang lain.

Maka membuka wajah bagi wanita merupakan sasaran gangguan dari laki-laki nakal/jahat. Maka dengan menutupi wajahnya, seorang wanita tidak akan memikat dan menggoda laki-laki sehingga dia tidak akan diganggu.
(Lihat Hirasah Al-Fadhilah , hal 52-56, karya Syaikh Bakar bin Abu Zaid, penerbit Darul ‘Ashimah).

*Kedelapan, firman Allah subhanahu wa ta’ala:
َّﻻ َﺡﺎَﻨُﺟ َّﻦِﻬْﻴَﻠَﻋ ﻲِﻓ َّﻦِﻬِﺋﺂَﺑﺍَﺀ َّﻦِﻬِﺋﺂَﻨْﺑَﺃ ﻵَﻭ ﻵَﻭ َّﻦِﻬِﻧﺍَﻮْﺧِﺇ ﻵَﻭ ِﺀﺂَﻨْﺑَﺃ َّﻦِﻬِﻧﺍَﻮْﺧِﺇ ﻵَﻭ ِﺀﺂَﻨْﺑَﺃ َّﻦِﻬِﺗﺍَﻮَﺧَﺃ َﻻَﻭ َّﻦِﻬِﺋﺂَﺴِﻧ َﻻَﻭ ْﺖَﻜَﻠَﻣﺎَﻣ َّﻦُﻬُﻧﺎَﻤْﻳَﺃ َﻦﻴِﻘَّﺗﺍَﻭ َﻪﻠﻟﺍ َّﻥِﺇ َﻪﻠﻟﺍ َﻥﺎَﻛ ﻰَﻠَﻋ ِّﻞُﻛ ﺍًﺪﻴِﻬَﺷ ٍﺀْﻰَﺷ
“Tidak ada dosa atas istri-istri Nabi (untuk berjumpa tanpa tabir) dengan bapak-bapak mereka, anak-anak laki-laki mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara mereka yang perempuan, perempuan-perempuan yang beriman dan hamba sahaya yang mereka miliki, dan bertakwalah kamu (hai istri-istri Nabi) kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.” (QS. Al Ahzab: 55)
Ibnu Katsir berkata, “Ketika Allah memerintahkan wanita-wanita berhijab dari laki-laki asing (bukan mahram), Dia menjelaskan bahwa (para wanita) tidak wajib berhijab dari karib kerabat ini.” Kewajiban wanita berhijab dari laki-laki asing adalah termasuk menutupi wajahnya.

*Kesembilan, firman Allah:
ﺍَﺫِﺇَﻭ َّﻦُﻫﻮُﻤُﺘْﻟَﺄَﺳ ﺎًﻋﺎَﺘَﻣ َّﻦُﻫﻮُﻠَﺌْﺴَﻓ ﻦِﻣ ِﺀﺁَﺭَﻭ ٍﺏﺎَﺠِﺣ ْﻢُﻜِﻟَﺫ ُﺮَﻬْﻃَﺃ ْﻢُﻜِﺑﻮُﻠُﻘِﻟ َّﻦِﻬِﺑﻮُﻠُﻗَﻭ
“Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka.” (QS. Al Ahzab: 53).

Ayat ini jelas menunjukkan wanita wajib menutupi diri dari laki-laki, termasuk menutup wajah, yang hikmahnya adalah lebih menjaga kesucian hati wanita dan hati laki-laki. Sedangkan menjaga kesucian hati merupakan kebutuhan setiap manusia, yaitu tidak khusus bagi istri-istri Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para sahabat saja, maka ayat ini umum, berlaku bagi para istri Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan semua wanita mukmin.

Setelah turunnya ayat ini maka Nabi shallallahu ‘alihi wa sallam menutupi istri-istri beliau, demikian para sahabat menutupi istri-istri mereka, dengan menutupi wajah, badan, dan perhiasan.
(Lihat Hirasah Al-Fadhilah, hal: 46-49, karya Syaikh Bakar bin Abu Zaid, penerbit Darul ‘Ashimah).

*Kesepuluh, firman Allah:
َﺀﺂَﺴِﻧﺎَﻳ ِّﻲِﺒَّﻨﻟﺍ َّﻦُﺘْﺴَﻟ ٍﺪَﺣَﺄَﻛ َﻦِّﻣ ِﺀﺂَﺴِّﻨﻟﺍ ِﻥِﺇ َّﻦُﺘْﻴَﻘَّﺗﺍ َﻼَﻓ َﻦْﻌَﻀْﺨَﺗ ِﻝْﻮَﻘْﻟﺎِﺑ ﻱِﺬَّﻟﺍ َﻊَﻤْﻄَﻴَﻓ ﻲِﻓ ٌﺽَﺮَﻣ ِﻪِﺒْﻠَﻗ َﻦْﻠُﻗَﻭ ًﻻْﻮَﻗ ﺎًﻓﻭُﺮْﻌَّﻣ {32} َﻥْﺮَﻗَﻭ ﻲِﻓ َّﻦُﻜِﺗﻮُﻴُﺑ َﻦْﺟَّﺮَﺒَﺗَﻻَﻭ َﺝُّﺮَﺒَﺗ ِﺔَّﻴِﻠِﻫﺎَﺠْﻟﺍ ﻰَﻟْﻭُﻷْﺍ َﻦْﻤِﻗَﺃَﻭ َﺓَﻼَّﺼﻟﺍ َﻦﻴِﺗﺍَﺀَﻭ َﺓﺎَﻛَّﺰﻟﺍ َﻦْﻌِﻃَﺃَﻭ َﻪﻠﻟﺍ ُﻪَﻟﻮُﺳَﺭَﻭ ﺎَﻤَّﻧِﺇ ُﺪﻳِﺮُﻳ ُﻪﻠﻟﺍ َﺐِﻫْﺬُﻴِﻟ ُﻢُﻜﻨَﻋ َﺲْﺟِّﺮﻟﺍ َﻞْﻫَﺃ ِﺖْﻴَﺒْﻟﺍ ﺍًﺮﻴِﻬْﻄَﺗ ْﻢُﻛَﺮِّﻬَﻄُﻳَﻭ
“Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ta’atilah Allah dan Rasul-Nya.

Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”
(QS. Al Ahzab: 32-33).

Ayat ini ditujukan kepada para istri Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, tetapi hukumnya mencakup wanita mukmin, karena sebab hikmah ini, yaitu untuk menghilangkan dosa dan membersihkan jiwa sebersih-bersihnya, juga mengenai wanita mukmin.

Dari kedua ayat ini didapatkan kewajiban hijab (termasuk menutup wajah) bagi wanita dari beberapa sisi:

1. Firman Allah: “Janganlah kamu tunduk dalam berbicara” adalah larangan Allah terhadap wanita untuk berbicara secara lembut dan merdu kepada laki-laki. Karena hal itu akan membangkitkan syahwat zina laki-laki yang diajak bicara.

Tetapi seorang wanita haruslah berbicara sesuai kebutuhan dengan tanpa memerdukan suaranya. Larangan ini merupakan sebab-sebab untuk menjaga kemaluan, dan hal itu tidak akan sempurna kecuali dengan hijab.

2. Firman Allah: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu” merupakan perintah bagi wanita untuk selalu berada di dalam rumah, menetap dan merasa tenang di dalamnya.

Maka hal ini sebagai perintah untuk menutupi badan wanita di dalam rumah dari laki-laki asing.

3. Firman Allah: “Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu” adalah larangan terhadap wanita dari banyak keluar dengan berhias, memakai minyak wangi dan menampakkan perhiasan dan keindahan, termasuk menampakkan wajah.
(Lihat Hirasah Al-Fadhilah , hal 39-44, karya Syaikh Bakar bin Abu Zaid, penerbit, Darul ‘Ashimah).
(why)

0/Comments = 0 Text / Comments not = 0 Text

Lebih baru Lebih lama
YofaMedia - Your Favourite Media
Ads2